Title Image

Όροι συναλλαγών ηλεκτρονικού καταστήματος

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ιστοχώρου www.jima.gr της εταιρείας με την επωνυμία «JIMA IKE»με ΑΦΜ 801189130, με έδρα την Άρτα, περιοχή Καλομόδιας Δήμου Νικολάου Σκουφά, αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 151376815000, με νόμιμη εκπρόσωπο την Καραγιαννίδου Κρυστούλα του Κων/νου, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 26810 98029 και email: info@jima.gr.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών στο πλαίσιο του N. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994) όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από την Υπουργική Απόφαση 5338/2018 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018),σε συνδυασμό με τον Ν. 3471/2006, το ΠΔ 131/2003 και την κείμενη νομοθεσία. Τα προϊόντα που διαθέτουμε συμμορφώνονται με τους κανόνες του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου, τα πρότυπα που έχουν θεσπισθεί για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος, τους κώδικες ορθής πρακτικής και δεοντολογίας που ισχύουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και τις υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές για την ασφάλεια, την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

 

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από τους Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου. Ειδικώς δε όσον αφορά στη λειτουργία του και τους όρους συναλλαγών (εφ’ εξής Όροι Συναλλαγών ή Όροι) του ηλεκτρονικού καταστήματος, παρακαλούνται οι επισκέπτες, πελάτες (εφ’ εξής Χρήστες) του εν λόγω, να διαβάσουν τα κάτωθι: Οι Όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις, δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

Η είσοδος και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δυνατή μόνο σε πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Επίσης, η είσοδος στον τομέα του ηλεκτρονικού καταστήματος που αφορά σε πωλήσεις οίνου ή έτερων αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών, επί τη βάσει της κείμενης νομοθεσίας και δη του αρ. αρ. 4 του Ν. 3730/2008, δι ό λόγο θα πρέπει αυτή να δηλώνεται εξ αρχής από τον επισκέπτη, σε τεθείσα από εμάς ερώτηση, ως απαραίτητη εκ του νόμου προϋπόθεση για την περιήγηση του τελευταίου στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπιστεύεται τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν οι Χρήστες, δεν έχει δυνατότητα επαληθεύσεως της γνησιότητάς του, και δεν ευθύνεται για τυχόν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία τα οποία τυχόν θα υποβληθούν.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

 

Οι Χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, αποδεχόμενοι τους Όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα. Η σύμβασή θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμήςλάβετε σχετικό e-mail επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας, περατώνεται δε κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της σύμφωνα με τα κάτωθι, παραδόσεως των προϊόντων.  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρητώς αναφέρεται ότι οι παραγγελίες των προϊόντων τα οποία πωλούνται εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς και μόνον έναντι πληρωμής. Πριν την ολοκλήρωση εκάστης παραγγελίας ο καταναλωτής, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: «Έχω ενημερωθεί πλήρως για τη συνολική τιμή της αγοράς μου, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και δηλώνω σαφώς ότι γνωρίζω ότι η παραγγελία μου συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.», καθώς επίσης και ότι «Έχω αναγνώσει τους όρους χρήσης και συμφωνώ με αυτούς.»

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρα και αληθή τους στοιχεία και συγκεκριμένα: α) το ονοματεπώνυμό τους, β) τη διεύθυνση τους, καθώς και την επιθυμητή διεύθυνση αποστολής των προϊόντων που πρόκειται να αγοράσουν, γ) έγκυρο e-mail τους κατά την παραγγελία προϊόντων, δ) τον αριθμό του σταθερού και κινητού τηλεφώνου τους, σε περιπτώσεις εκδόσεως αποδείξεων λιανικής καθώς και ε) τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και τη Δ.Ο.Υ τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα σε περίπτωση εκδόσεως τιμολογίου.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους Όρους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταστήματος και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος: +30 26810 98029 και email: info@jima.gr.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου, εφόσον εκπληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το κατάστημά μας ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα τα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών.

Στη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η δε παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της, εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συμμορφούμενο στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή κατ‘ αρ. 3ε Ν2251/1994, ενημερώνει ρητώς τους πελάτες του στο πλαίσιο συνάψεως συμβάσεων εξ αποστάσεως, ότι οι τελευταίοι διαθέτουν κατ’ αρχήν δικαίωμα υπαναχώρησης από τις συναφθείσες συμβάσεις εντός 14 ημερών από την σύναψη της σύμβασης και συγκεκριμένα από την ημέρα που περιήλθε σε αυτούς η φυσική κατοχή του προϊόντος. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του ως άνω δικαιώματος, το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να επιστρέψει στον καταναλωτή την αξία του προϊόντος την οποία και του κατέβαλε ο καταναλωτής, ο τελευταίος δε υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Ρητώς συμφωνείται με τους παρόντες όρους, ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα θα παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά, καθώς επίσης και ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα επιστρέψει στον καταναλωτή τις δαπάνες αποστολής και παράδοσης του προϊόντος, καθώς η μεταφορά και η παράδοσή των προϊόντων δεν μπορεί να λάβει χώρα μέσω συμβατικού ταχυδρομείου αλλά ανατίθεται σε ιδιωτικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι οποίες παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες και πληρώνονται από τον καταναλωτή. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν οφείλει να επιστρέψει το τίμημα της πώλησης στον καταναλωτή που ασκεί δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν το προϊόν που τελικώς του επιστέφεται, τυγχάνει αποσφραγισμένο και σε διαφορετική κατάσταση από αυτή στην οποία του παραδόθηκε. Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά ή τα μεταβιβάζει στον προμηθευτή ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή να λάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3ζ του Ν. 2251/1994. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών.

Τα προϊόντα οφείλουν να επιστραφούν στην επιχείρησή μας με την επωνυμία «JIMAIKE»με ΑΦΜ 801189130, με έδρα την Άρτα, περιοχή Καλομόδια Δήμου Νικολάου Σκουφά, αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 151376815000, με νόμιμη εκπρόσωπο την Καραγιαννίδου Κρυστούλα του Κων/νου,τηλέφωνο επικοινωνίας+30 26810 98029 και email: info@jima.gr.

Παρέχεται στον καταναλωτή ειδικό έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικώς μέσω της αποστολής του στο e-mail του ηλεκτρονικού καταστήματος info@jima.gr.

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για πραγματικά ελαττώματα και για την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 καθώς και τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ. Η ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι επιστροφής.

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων κάποιων εκ των πωλουμένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων, τα οποία και δεν παράγει η επιχείρησή μας, λαμβάνει χώρα επί τη βάσει πληροφοριών και στοιχείων τα οποία γνωστοποιεί ο αρχικός εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής στην επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν οφείλει ούτε είναι σε θέση να ελέγξει την αλήθεια και την ορθότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των εν λόγω προϊόντων, ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε αποζημίωση πελάτη για τη ζημία που επήλθε σε αυτών από τη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέθεσε ο εκάστοτε εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα. Τα χρώματα των εικόνων των προϊόντων όπως απεικονίζονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας και από τα displaysettings που έχετε ορίσει στον υπολογιστή σας και εμείς δεν έχουμε καμιά πρόσβαση. Η επιχείρηση κάνει το καλύτερο δυνατό για μια αξιοπρεπή και πιστή απεικόνιση των χρωμάτων.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη και πριν τη σύναψη της εκάστοτε συμβάσεως αγοραπωλησίας, να επιλέγει τα προϊόντα τα οποία διαθέτει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, να ανανεώνει ή αποσύρει αυτά αζημίως, το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, προσφορές και εκπτώσεις επί αυτών.

Η επιχείρησή μας διεκπεραιώνει την παραγγελία του εκάστοτε πελάτη εντός των πλαισίων των διαθεσίμων αποθεμάτων μας. Σε περίπτωση που ένα από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας, πληροφορώντας σας για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούμε να σας προμηθεύσουμε το προϊόν. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιουδήποτε πελάτη την παραγγελία και να επιστρέψουμε οποιαδήποτε χρήματα κατέβαλε σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιγράφονται σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχει ο εκάστοτε εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής, τα χαρακτηριστικά των αγαθών τα οποία πωλούνται από την επιχείρησή μας. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα επίσης αναφέρεται ρητά και ευκρινώς η συνολική τιμή των αγαθών σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α., των εξόδων μεταφοράς – αποστολής, ο τρόπος πληρωμής, ο τρόπος αποστολής και παράδοσης, η προθεσμία εντός της οποίας το ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά. Επίσης μνημονεύεται ρητώς τυχόν δικαίωμα υπαναχωρήσεως του καταναλωτή και τα απορρέοντα εξ αυτού δικαιώματα αλλά και τις απορρέουσες υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της επιχείρησης, πρόκειται δηλαδή περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), προτού προβείτε σε παραγγελία, να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, +30 26810 98029 και email: info@jima.gr. για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, απεργίες, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (HostProvider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση οιασδήποτε παραγγελίας σε οποιονδήποτε πελάτη της για οποιονδήποτε λόγο, πολλώ δε μάλλον αν ο πελάτης προβεί σε παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της παρούσας, ή των όρων της αγοραπωλησίας.

 

 1. Μετάθεση κινδύνου

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το τελευταίο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών προς αποστολή στους πελάτες μας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – αντισυμβαλλομένου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο αντισυμβαλλόμενος χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης.

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα (άρθρο 4δ Ν. 2251/1994).

 

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

– προβαίνετε σε αναζήτηση των προϊόντων μας και αφού επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει κάνετε κλίκ στο σύνδεσμο με την ένδειξη «καλάθι».

– όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «καλάθι αγορών» και έπειτα ακολουθώντας τα βήματα τα οποία σας υποδεικνύονται πρέπει να προβείτε σεσυμπλήρωση ειδικής φόρμας στην οποία ζητείται το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας σας, ο τόπος κατοικίας σας, ο ταχυδρομικός σας κώδικας και το τηλέφωνό σας ως πελάτης λιανικής, ενώ σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, συμπληρώνετε επιπροσθέτως τον ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ και το επάγγελμά σας.

– για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα πρέπει να δηλώσετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το τελευταίο διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

 1. Με τη χρέωση της πιστωτικής Χρεωστικής ή Προπληρωμένης Κάρτας (Visa, , MasterCard, Discover, AmericanExpress, ElectronVisaMaestro, Diners,) στο τελευταίο βήμα της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας. Οι εν λόγω πληρωμή πραγματοποιείτε μέσω της VivaWallet (Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ), Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά την πληρωμή μέσω Κάρτας μεταφέρεστε στο περιβάλλον πληρωμών της VivaWallet όπου καλείσθε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Μετά την επιτυχημένη συναλλαγή επιστρέφετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας, τα προσωπικά στοιχεία αυτής δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.
 2. Με κατάθεση ή μεταφορά μέσω WebBakingστον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό: Τράπεζα ΠειραιώςIBAN: GR08 0171 6010 0066 0114 6136 813 & BIC: PIRBGRAA. Αφού καταθέσετε το ποσό της παραγγελίας σας ζητούμε να μας αποστείλετε με e-mail την απόδειξη κατάθεσης. Στην αιτιολογία να αναγράφεται το όνομά σας και τον αριθμό παραγγελίας σας. Σε κάθε περίπτωση η εκτέλεση της παραγγελίας σας θα αρχίσει από τη στιγμή που θα διαπιστώσουμε την φυσική μεταφορά του ποσού της παραγγελίας στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.

 

8.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Η εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε είναι η ΑCS. Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από την επιχείρηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή), από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας. Τα έξοδα μεταφοράς ανέρχονται στο ποσό των 11,00 ευρώ για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Τα προϊόντα παραδίδονται σε 2-5 εργάσιμες ημέρες.

Όταν η παραγγελία σας παραδοθεί στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών, θα σας κοινοποιήσουμε τον σχετικό αριθμό φορτωτικής,με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε τη διακίνηση του δέματός σας. Παράλληλα θα σας κοινοποιηθεί και τον λινκ της εταιρείας ταχυμεταφορών μέσω της οποία θα μπορείτε να προβείτε σε σχετική αναζήτηση.

 

 1. Επιστροφές Προϊόντων

 

Επιστροφές προϊόντων λαμβάνουν χώρα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, αφού προηγουμένως επικοινωνήσετε με την επιχείρηση ηλεκτρονικά ή μέσω email.

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιστροφή προϊόντος είναι αυτό να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, ήτοι τα είδη πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Ειδικώς όσον αφορά στα οινικά μας προϊόντα δεν πρέπει να έχει ανοιχθεί η συσκευασία τους και στα είδη ένδυσης του ηλεκτρονικού καταστήματος οι εσωτερικές και εξωτερικές του ετικέτες θα πρέπει να είναι άθικτες, επίσης αυτά δεν πρέπει να έχουν λερωθεί, σχισθεί, αλλοιωθεί, χάσει τη φόρμα τους, χαλάσει τις ραφές τους. Επιστροφές λαμβάνουν χώρα μόνον εφ’ οσον αποσταλεί από το πελάτη μαζί με τα προϊόντα και η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς τους. Ο τελευταίος βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη, η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το δέμα πίσω στον καταναλωτή ή να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος. Κατά την επιστροφή του προϊόντος μπορείτε να αλλάξετε το προϊόν με έτερο το καταστήματός μας, ή να λάβετε τα χρήματά σας πίσω.

Η επιχείρησή μας είναι υποχρεωμένη να προβαίνει σε αλλαγή τυχόν ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν αντικαθίσταται χωρίς καμία επιβάρυνση από την πλευρά του πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού αγοράς.

 

 1. METΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

Νόμιμα επεξεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα και διαβιβάζει δεδομένα των χρηστών στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο (άρθρ. 5, παρ. 1, ν. 3471/2006). Το ηλεκτρονικό κατάστημα αρχειοθετεί τις συμβάσεις με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος ιστοχώρου, εντός των θεσμικών πλαισίων και με γνώμονα την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές υπάρχει εφόσον ζητηθεί ειδικώς. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Ιστοχώρο και τα δικαιώματά σας διαβάστε προσεκτικά του Όρος Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου οι οποίοι διέπουν και τον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον γεωγραφικό προσδιορισμό των εν δυνάμει καταναλωτών, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του καταστήματος και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων. Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις πώλησης προϊόντων της Εταιρείας και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2251/94, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Άρτας.

 

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.jima.gr

«JIMAIKE»με ΑΦΜ 801189130, με έδρα την Άρτα, περιοχή Καλομόδιας Δήμου Νικολάου Σκουφά, αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 151376815000, με νόμιμη εκπρόσωπο την Καραγιαννίδου Κρυστούλα του Κων/νου, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 26810 98029 και email: info@jima.gr.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

 

Η χρήση των παρόντων όρων παραχωρήθηκε στην επιχείρησή μας από τη συντάξασα δικηγόρο Αθηνών Μπιθέλη Κωνσταντίνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού 26-28 τηλ 2169003482. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή τους άνευ εγγράφου αδείας και συναινέσεώς της συντάξασας.